ไหมไทย
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

EMS RFID Communication

Go down

EMS RFID Communication Empty EMS RFID Communication

ตั้งหัวข้อ by Admin Tue Nov 25, 2014 8:07 am

EMS RFID Communication EmsRFID
Code:
/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: psupawa@gmail.com
 * Date: 16-Oct-14
 * Time: 9:02 AM
 *
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Globalization;

namespace emsRFID
{
  /// <summary>
  /// Program communicate to the serial port.
  /// </summary>
  public partial class MainForm : Form
  {
    private SerialPort ComPort = new SerialPort();  
    internal delegate void SerialDataReceivedEventHandlerDelegate(
             object sender, SerialDataReceivedEventArgs e);
    internal delegate void SerialPinChangedEventHandlerDelegate(
             object sender, SerialPinChangedEventArgs e);
    delegate void SetTextCallback(string text);
    private string InputData = String.Empty;
    private int commandCode = 0;
    private System.Timers.Timer timer;
    private System.Threading.Timer readTimer = null;
    private System.Threading.TimerCallback cb;
    private bool readExpired = false;
    private string rcvString = "";
    private string commandString;
    private string[] commandList = {
       "123456789012345678901234567A",
       "123456789012345678901234567B",
       "123456789012345678901234567C",
       "123456789012345678901234567D",
       "123456789012345678901234567E",
       "123456789012345678901234567F",
       "123456789012345678901234567G",
       "123456789012345678901234567H",
       "123456789012345678901234567I",
       "123456789012345678901234567J",
       "123456789012345678901234567K",
       "123456789012345678901234567L",
       "123456789012345678901234567M",
       "123456789012345678901234567N",
       "123456789012345678901234567U",
       "123456789012345678901234567P",
       "123456789012345678901234567Q",
       "123456789012345678901234567R",
       "123456789012345678901234567S",
       "123456789012345678901234567T"
    };
    private DateTime writeStart = DateTime.UtcNow;
    private Label[] lblReadStatus = new Label[20];
      
     public MainForm()
     {
      //
      // The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
      //
      InitializeComponent();
      ComPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(PortDataReceived);
      
      //
      // TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
      //
      GetPort();
      TimerConfig();
      CreateReadStatusLabel();
     }
     
     private void CreateReadStatusLabel() {
      var n = 20;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
          //Create label
          lblReadStatus[i] = new Label();
          lblReadStatus[i].BackColor = Color.LightGray;
          //Position label on screen
          lblReadStatus[i].Left = (i * 20) + 110;
          lblReadStatus[i].Top = 210;
          lblReadStatus[i].Width = 16;
          lblReadStatus[i].Height = 16;
          //Add controls to form
          this.Controls.Add(lblReadStatus[i]);
      }         
     }
     
     private void TimerConfig() {
      cb = new System.Threading.TimerCallback (ProcessTimerEvent);
      //readTimer = new System.Threading.Timer (cb, time, 1000, 100);
      timer = new System.Timers.Timer();
      timer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(OnTimerFired);
      timer.Interval = 2000;
     }
     
     private void ProcessTimerEvent (object obj)
      {
        readTimer.Dispose();
        readExpired = true;
          MessageBox.Show ("No response from device.", "Alert");
      }
     
     private void OnTimerFired(object Sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
     {
      timer.Stop();
      if ((commandCode == 3)||(commandCode == 9)) { // Write Tag
         //MessageBox.Show ("Write error, No response from device.", "Alert");
         DialogResult userAction = MessageBox.Show("Write error, No response from device.\nPlease put back the RFID Tag.", "Alert",
              MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
         if (userAction == DialogResult.OK) {
            SendCommand(commandCode, commandString);
         }
         else {
            textMessage.Text = "Your decision will effect incompleted data written to the RFID Tag.\n";
         }
      }
      else {
           CloseConnection("OnReadTimerFired, no response from device.");
      }
     }
     
     private void ButtonConnectClick(object sender, EventArgs e)
     {
      ComPort.PortName = Convert.ToString(port.Text);
      ComPort.BaudRate = Convert.ToInt32(baudRate.Text);
      ComPort.DataBits = Convert.ToInt16(dataBit.Text);
      ComPort.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), stopBit.Text);
      ComPort.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), parity.Text);
      //ComPort.Encoding = Encoding.GetEncoding(28591); // same as ISO-8859-1
      ComPort.Encoding = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1");
      ComPort.ReadTimeout = 1000;
      ComPort.WriteTimeout = 1000;
      ComPort.NewLine = "0x03";
      try {
        ComPort.Open();
        ChangeStatus(false);
        lblStatus.BackColor = Color.Green;
         textMessage.Text = "Connected.\n";
      }
      catch (Exception ex) {
         textMessage.Text = "Error: "+ex.Message+"\n";
        lblStatus.BackColor = Color.Red;
      }
     }
     
     private void ButtonDisconnectClick(object sender, EventArgs e)
     {
      CloseConnection("user close");
     }
     
     private void CloseConnection(string message)
     {
      textMessage.AppendText("Disconnect, "+message+"\n");
      ChangeStatus(true);
      lblStatus.BackColor = Color.White;
      if (ComPort.IsOpen)
      ComPort.Close();
     }
     
     private void GetPort() {
      string[] ArrayComPortsNames = null;
      int index = -1;
      string ComPortName = null;
      
      //Com Ports
      ArrayComPortsNames = SerialPort.GetPortNames();
      do
      {
         index += 1;
         port.Items.Add(ArrayComPortsNames[index]);
      } while (!((ArrayComPortsNames[index] == ComPortName) ||
         (index == ArrayComPortsNames.GetUpperBound(0))));
      Array.Sort(ArrayComPortsNames);
      
      if (index == ArrayComPortsNames.GetUpperBound(0))
      {
          ComPortName = ArrayComPortsNames[0];
      }
      
      //get first item print in text
      port.Text = ArrayComPortsNames[0];
     }
     
     private void ChangeStatus(Boolean newStatus) {
      btnConnect.Enabled = newStatus;
      btnDisconnect.Enabled = !newStatus;
      port.Enabled = newStatus;
      baudRate.Enabled = newStatus;
      dataBit.Enabled = newStatus;
      stopBit.Enabled = newStatus;
      parity.Enabled = newStatus;
      btnSearchTag.Enabled = !newStatus;
      RFIDCommuication(btnSearchTag.Enabled && btnConnect.Enabled);
     }
     
     private void RFIDCommuication(bool newStatus) {
      btnRead.Enabled = newStatus;
      btnWrite.Enabled = btnConnect.Enabled && btnSearchTag.Enabled;
      btnClearTag.Enabled = newStatus;
      btnClearAll.Enabled = newStatus;
      btnWriteAll.Enabled = newStatus;
      btnReadAll.Enabled = newStatus;
      btnReadTagID.Enabled = newStatus;
      dataText.Enabled = newStatus;
      cbPocket.Enabled = newStatus;
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
         lblReadStatus[i].BackColor = (newStatus) ? Color.White : Color.LightGray;
      }
     }
  
     private void PortDataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
     {
      InputData = ComPort.ReadExisting();
      if (InputData != String.Empty)
      {
         this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText), new object[] { InputData });
      }
     }
  
     private void SetText(string text)
      {
        rcvString += text; // loop receive data
        try {
          string rcvText = ConvertStringToHex(rcvString).ToUpper();
          string asciiText = ConvertHexToString(rcvText);
          // 0x03 end of transmission message
          if (rcvString.EndsWith(Convert.ToString((char)3))) {
             //if (readTimer != null) readTimer.Dispose();
             timer.Stop();
             rcvString = "";
             if (commandCode == 0) { // Search Tag
              rcvText = asciiText.Substring(1, asciiText.Length-2);
              //dataText.Text = ConvertStringToHex(rcvText).ToUpper();
              if ("AA08FFFF".Equals(ConvertStringToHex(rcvText).ToUpper())) {
                  RFIDCommuication(true);
              }
             }
             else if (commandCode == 9) { // Write all
              rcvText = asciiText.Substring(1, asciiText.Length-2);
              // check if return code is write complete
              if ("AA06FFFF".Equals(ConvertStringToHex(rcvText).ToUpper())) {
                 // check if not last unit
                 if (cbPocket.SelectedIndex < 19) {
                    // write next unit
                    cbPocket.SelectedIndex++;                        
                    int idx = cbPocket.SelectedIndex;
                    SendCommand(9, GetWriteTagCommand(idx + 1, commandList[idx]));
                 }
                 else {
                    DateTime writeStop = DateTime.UtcNow;
                    textMessage.AppendText("Write complete["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + writeStop.ToLocalTime().ToString("dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.fff", CultureInfo.InvariantCulture) + "\n");
                    textMessage.AppendText("Write elapse: " + (writeStop - writeStart) + "\n");
                 }
              }
              else {
                 textMessage.AppendText("Write error["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + ConvertStringToHex(rcvText).ToUpper() + "\n");
              }
             }
             else if (commandCode ==  { // Read all
              rcvText = asciiText.Substring(1, asciiText.Length-2);
              // check if return code is read complete
              if (ConvertStringToHex(rcvText).ToUpper().StartsWith("AA05")) {
                 textMessage.AppendText("Received["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + asciiText + "\n");
                 lblReadStatus[cbPocket.SelectedIndex].BackColor = (asciiText.Length > 6) ? Color.Green : Color.Red;
                 // check if not last unit
                 if (cbPocket.SelectedIndex < 19) {
                    // write next unit
                    cbPocket.SelectedIndex++;                        
                    int idx = cbPocket.SelectedIndex;
                    SendCommand(8, GetReadTagCommand((idx+1), 28));
                 }
                 else {
                    DateTime writeStop = DateTime.UtcNow;
                    textMessage.AppendText("Read complete["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + writeStop.ToLocalTime().ToString("dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.fff", CultureInfo.InvariantCulture) + "\n");
                    textMessage.AppendText("Read elapse: " + (writeStop - writeStart) + "\n");
                 }
              }
              else {
                 textMessage.AppendText("Read error["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + ConvertStringToHex(rcvText).ToUpper() + "\n");
              }
             }
             else if (commandCode == 2) { // Read tag
              rcvText = asciiText.Substring(3, asciiText.Length-6);
              dataText.Text = rcvText;
              lblReadStatus[cbPocket.SelectedIndex].BackColor = (asciiText.Length > 6) ? Color.Green : Color.Red;
             }
             else { // Read Tag ID, write tag, clear tag
              textMessage.AppendText("Received: " + ConvertStringToHex(asciiText).ToUpper() + "\n");
             }
          }
        }
        catch (Exception ex) {
           textMessage.AppendText("SetText(), error: " + ex.Message + "\n");
        }
      }
     
     private void BtnSearchTagClick(object sender, EventArgs e)
     {
        if (!readExpired) {
           SendCommand(0, GetSearchTagCommand());
        }
        else {
           CloseConnection("no response from device.");
        }
     }
     
     private void BtnReadTagIDClick(object sender, EventArgs e)
     {
        SendCommand(1, GetReadTagIdCommand());
     }
     
     void BtnClearTagClick(object sender, EventArgs e)
     {
        SendCommand(4, GetClearTagCommand(Convert.ToInt32(cbPocket.Text), 28));
     }
     
     void BtnClearAllClick(object sender, EventArgs e)
     {
        SendCommand(5, GetClearTagCommand());
     }
     
     private void BtnReadClick(object sender, EventArgs e)
     {
        // read port
        string outString = "";
        outString = GetReadTagCommand(Convert.ToInt32(cbPocket.Text), 28);
        SendCommand(2, outString);
     }
     
     private void BtnWriteClick(object sender, EventArgs e)
     {
        SendCommand(3, GetWriteTagCommand(Convert.ToInt32(cbPocket.Text), dataText.Text));
     }
     
     private void BtnWriteAllClick(object sender, EventArgs e)
     {
        writeStart = DateTime.UtcNow;
        cbPocket.SelectedIndex = 0;
        textMessage.AppendText("Write start["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + writeStart.ToLocalTime().ToString("dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.fff", CultureInfo.InvariantCulture) + "\n");
        int idx = cbPocket.SelectedIndex;
        SendCommand(9, GetWriteTagCommand(idx + 1, commandList[idx]));
     }
     
     private void BtnReadAllClick(object sender, EventArgs e)
     {
        writeStart = DateTime.UtcNow;
        cbPocket.SelectedIndex = 0;
        textMessage.AppendText("Read start["+cbPocket.SelectedIndex+"]: " + writeStart.ToLocalTime().ToString("dd-MMM-yyyy HH:mm:ss.fff", CultureInfo.InvariantCulture) + "\n");
        int idx = cbPocket.SelectedIndex;
        SendCommand(8, GetReadTagCommand((idx+1), 28));
     }
     
     private void DataTextTextChanged(object sender, EventArgs e)
     {
        btnWrite.Enabled = (dataText.Text.Length == 28);
     }
     
     private void SendCommand(int cmdCode, string outString)
     {
        ComPort.DiscardOutBuffer();
        ComPort.DiscardInBuffer();
        commandCode = cmdCode;
        commandString = outString;
        if (ComPort.IsOpen) {
           //textMessage.AppendText("Send: "+ConvertStringToHex(outString).ToUpper()+"\n");
           try {
              ComPort.Write(outString);
              timer.Start();
           }
           catch (Exception ex) {
              //readTimer.Enabled = false;
              if (readTimer != null) readTimer.Dispose();
              textMessage.AppendText("Error: "+ex.Message+"\n");
              CloseConnection(ex.Message);
           }
        }
        else {
           textMessage.AppendText("Error: COMM Port is closed\n");
        }
     }
     
     private void ReadData() {
        string rcvString = ComPort.ReadExisting();
        textMessage.AppendText("Receive: "+ConvertStringToHex(rcvString).ToUpper()+"\n");
        dataText.Text = rcvString;
     }
     
     private string GetClearTagCommand() {
        return GetClearTagCommand(1);
     }
     
     private string GetClearTagCommand(int position) {
        return GetClearTagCommand(1,0);
     }
     
     private string GetClearTagCommand(int position, int len) {
        string cmdString = "";
        cmdString += getActionCommand("04");         // Fill tag action
        cmdString += getAddressCommand(position);    // Write address
        cmdString += getReadWriteLengthCommand(len); // Write length
        cmdString += getTimeoutCommand();            // Timeout
        string dataCmd = "";
        for (int i = 0; i < 2; i++) dataCmd += Convert.ToChar(0); // Fill null value
        cmdString += dataCmd;
        cmdString += getTerminatorCommand();         // Terminator
        return cmdString;
     }
     
     private string GetWriteTagCommand(int position, string data) {
        string cmdString = "";
        int len = data.Length;
        cmdString += getActionCommand("06");         // Write action
        cmdString += getAddressCommand(position);    // Write address
        cmdString += getReadWriteLengthCommand(len); // Write length
        cmdString += getTimeoutCommand();            // Timeout
        string dataCmd = "";
        for (int i = 0; i < data.Length; i++)
        {
           dataCmd += Convert.ToChar(0) + data.Substring(i, 1); // data
        }
        cmdString += dataCmd;
        cmdString += getTerminatorCommand();         // Terminator
        return cmdString;
     }
     
     private string GetReadTagCommand(int position, int len) {
        string cmdString = "";
        cmdString += getActionCommand("05");         // Read action
        cmdString += getAddressCommand(position);    // Read address
        cmdString += getReadWriteLengthCommand(len); // Read length
        cmdString += getTimeoutCommand();            // Timeout
        cmdString += getTerminatorCommand();         // Terminator
        return cmdString;
     }
     
     private string GetReadTagIdCommand() {
        string cmdString = "";
        cmdString += getActionCommand("07");         // Read tag ID action
        cmdString += getTimeoutCommand();            // Timeout
        cmdString += getTerminatorCommand();         // Terminator
        return cmdString;
     }
     
     private string GetSearchTagCommand() {
        string cmdString = "";
        cmdString += getActionCommand("08");         // Search tag action
        cmdString += getTimeoutCommand();            // Timeout
        cmdString += getTerminatorCommand();         // Terminator
        return cmdString;
     }
     
     private string getActionCommand(int intAction) {
        return getActionCommand(ConvertHexToString(ConvertAsciiToHex(intAction))); // Perform action
     }
     
     private string getActionCommand(string hexAction) {
        return ConvertHexToString("AA") + ConvertHexToString(hexAction); // Perform action
     }
     
     private string getAddressCommand(int position) {
        int addr = ((position - 1) * 32) + 5;
        return "" + Convert.ToChar(addr / 256) + ConvertHexToString(ConvertAsciiToHex(addr % 256)); // address
     }
     
     private string getTimeoutCommand() {
        return ConvertHexToString("07") + ConvertHexToString("D0"); // Timeout value (2 seconds)
     }
     
     private string getTerminatorCommand() {
        return ConvertHexToString("FF") + ConvertHexToString("FF"); // Message terminator
     }
     
     private string getReadWriteLengthCommand(int len) {
        return "" + Convert.ToChar(len / 256) + Convert.ToChar(len % 256); // Read/Write length
     }
     
    private string ConvertStringToHex(string asciiString)
    {
        string hex = "";
        foreach (char c in asciiString)
        {
            int tmp = c;
            hex += String.Format("{0:x2}", (uint)Convert.ToUInt32(tmp.ToString()));
        }
        return hex;
    }
    
    private string ConvertHexToString(string HexValue)
    {
        string StrValue = "";
        uint ascii = 0;
        while (HexValue.Length > 0)
        {
           ascii = Convert.ToUInt32(HexValue.Substring(0, 2), 16);
           if (ascii != 0)
              StrValue += Convert.ToChar(ascii).ToString();
            HexValue = HexValue.Substring(2, HexValue.Length - 2);
        }
        return StrValue;
    }
    
    private int ConvertHexToInt(string HexValue)
    {
       int i = (int)Convert.ToUInt32(HexValue.Substring(0, 2), 16);
        return i;
    }
    
    private string ConvertAsciiToHex(int asciiValue)
    {
        string hex = "";
       if ((asciiValue < 0) || (asciiValue > 255)) {
          hex = "??";
       }
       else if (asciiValue == 0) {
          hex = "00";
       }
        else {
            hex = String.Format("{0:x2}", (uint)Convert.ToUInt32(asciiValue.ToString()));
        }
        return hex;
    }
  }
}

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 13
Join date : 29/01/2014

https://maithai.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ